2023-08-25

Nowa Dyrektywa CSRD – przedsiębiorstwa będą zmuszone wprowadzić monitoring i kontrolę odpadów

Wszystkie znaczące przedsiębiorstwa działające w Unii Europejskiej będą zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących skutków swojej działalności dla ludzi i środowiska, wraz z identyfikacją potencjalnych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, którym podlegają. Na czym polega Nowa Dyrektywa CSRD?

Nowa dyrektywa CSRD wprowadza świeże regulacje, które istotnie poszerzają grono przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, zobowiązane do składania raportów dotyczących ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz poszanowania praw człowieka. Są one oparte na kryteriach zgodnych z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. W rezultacie dokonane zostają istotne zmiany zarówno w zakresie tematycznym, jak i w kwestii objętych nimi podmiotów. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na wdrożenie przepisów zawartych w dyrektywie do swojego krajowego porządku prawnego. Nowa regulacja zastąpi Dyrektywę NFRD aktualnie obowiązującą , nakładając bardziej rygorystyczne wymogi na znacznie szerszą grupę podmiotów gospodarczych niż dotychczas.

Kogo dotyczyć będzie nowa dyrektywa?

Wymogi dyrektywy CSRD dotyczyć będą wszystkich dużych spółek publicznych. Wdrażanie odbywać się będzie w trzech etapach. Dyrektywa CSRD ustala ostateczne terminy, w których przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wprowadzenia obligatoryjnego raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju:

Harmonogram wdrożenia Dyrektywy CSRD.

Kiedy zacznie obowiązywać nowa dyrektywa i jakie zmiany przyniesie?

Pierwszy raport zgodnie z nowymi wytycznymi powinien obejmować rok finansowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2024 roku lub później. Największe podmioty, które obecnie przedstawiają raporty dotyczące informacji niefinansowych (zgodnie z Ustawą o rachunkowości), będą pierwszymi, które ujawnią swoje dane za rok 2024, i to w roku 2025. W kolejnym roku procedurę raportowania rozpoczną pozostałe duże jednostki. Natomiast małe i średnie spółki notowane na giełdzie opublikują swoje informacje w 2027 roku.

Jak przedsiębiorcy powinni się przygotować?

Przedsiębiorcy powinni już teraz rozpocząć przygotowania do skutecznego wdrożenia dyrektywy CSRD, aby uniknąć potencjalnych wewnętrznych trudności, które mogą utrudnić proces adaptacji. Sprawdź, czy jako przedsiębiorca jesteś przygotowany. Oto kilka kroków, które mogą pomóc Ci w zapewnieniu płynnego przejścia:

  • Analiza Zakresu – starannie przeanalizuj zakres i wpływ dyrektywy CSRD na Twoją firmę. Zidentyfikuj, które elementy wymagają dostosowania i jakie nowe wymogi zostaną nałożone;
  • Ewaluacja Procesów – przejrzyj obecne procesy związane z raportowaniem finansowym i zarządzaniem danymi. Określ, które z tych procesów będą musiały zostać dostosowane do nowych wymogów;
  • Zasoby Ludzkie – upewnij się, że masz odpowiednie zasoby ludzkie do zarządzania wdrożeniem dyrektywy. Może być konieczne szkolenie lub zatrudnienie specjalistów w obszarze nowych regulacji;
  • Technologia i Systemy – zaktualizuj swoje systemy i narzędzia do raportowania finansowego, aby były zgodne z nowymi wymogami. Może to obejmować implementację oprogramowania do generowania raportów spełniających standardy CSRD;
  • Plan Działania – stwórz szczegółowy plan działania, określając kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy wdrożenia. Ustal harmonogram działań i monitoruj postępy.
  • Konsultacje Zewnętrzne – jeśli to konieczne, skorzystaj z usług ekspertów lub konsultantów specjalizujących się w nowych regulacjach finansowych, aby uzyskać wsparcie i wskazówki dotyczące skutecznego wdrożenia.
  • Szkolenia Pracowników – zorganizuj szkolenia dla swojego zespołu, aby zapoznać ich z nowymi wymaganiami i procedurami związanymi z dyrektywą CSRD. Wiedza pracowników jest kluczowa dla prawidłowego wdrożenia.
  • Testowanie i Monitorowanie – przeprowadź testy wewnętrzne, aby upewnić się, że nowe procesy i systemy działają poprawnie i są zgodne z dyrektywą. Zaplanuj również mechanizmy monitorowania, aby utrzymać zgodność w przyszłości.
  • Dokumentacja – pamiętaj o dokładnym dokumentowaniu wszystkich kroków wdrożenia i zmian wprowadzonych w firmie związanych z CSRD. To pomoże w ewentualnych audytach i kontroli.
  • Komunikacja Zewnętrzna – informuj swoich interesariuszy, takich jak inwestorzy i klienci, o przygotowaniach do wdrożenia dyrektywy CSRD oraz o zmianach, które mogą wpłynąć na relacje z nimi.

Rozpoczęcie tych działań w odpowiednim czasie może pomóc Twojej firmie uniknąć zbędnych komplikacji podczas implementacji dyrektywy CSRD.

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw dla kontroli jakości wody w czasie rzeczywistym – Spectrally

Dyrektywa wprowadzi obowiązek należytej staranności w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych dla określonych grup przedsiębiorstw, co oznacza, że przedsiębiorstwa te będę zmuszone wprowadzić monitoring i kontrolę odpadów. Rozwiązanie Spectrally – nowego startupu deeptech – pozwoli im kontrolować w czasie rzeczywistym jakość ścieków wodnych produkowanych przez przedsiębiorstwa. 

Proste w obsłudze urządzenie ma być rozwiązaniem dla przedsiębiorstw objętych nową dyrektywą CSRD. Urządzenie pomiarowe, którego sercem jest spektrometr Ramana, może być podłączone równolegle do rury ściekowej w dowolnym miejscu układu.

Urządzenie będzie spełniało wymogi związane z dyrektywą CSRD.

Wdrożenie dyrektywy CSRD stopniowo odbywać się będzie od 1 stycznia 2024 roku.